Talasalitaan

Pagsasalin ng mga karaniwang ginagamit na salita mula sa Ingles patungo sa Tagalog sa Client-First.

English – Tagalog

About – tungkol sa

Absolute – ganap

Accessibility – aksesabilidad; kadalian at paraanang paggamit

Accordion – akordyon

Adapt – umangkop

Add-on – dagdag, karagdagan

Advanced – masulong

Add-on – karagdagan

Agency – ahensya

Alignment – pagkakahanay

Analogy – analohiya

Anchor link – pang-angkorang koneksyon, angklang link

Approval, approve – apruba, aprubahan

Archive – arkibo

Article – artikulo

Around – sa palibot

Automatically – awtomatikong, kusang

Available – magagamit

Background – panig sa likuran

Base, Base class – base; paunang, pasimulang, baseng klase

Block – bloke

Body – katawanan

Border – gilid

Brand – tatak

Breakpoint – patlang-punto

Browser – gamit para makita ang website

Build – gawa; yari; buo

Bulk – maramihan, isahang

Button – pindutan

Calculate, calculator – kalkula; kalkulator

Candy – kendi

Canvas – kanbas

Card – baraha

Career – karera

Caution – babala

Center – sentro

Changelog – talaan ng mga pagbabago; pagbabagong talaan

Character – titik

Child, Children –anak, bata, nilalaman; nilalaman na elemento

Class, Classes – klase, mga klase

Class name – pagalan ng klase

Classification –klasipikasyon

Click – pindot

Client – kliyente, suki

Cloneable – kopyahan, nakokopya

Code – kowd

Collapsible – nayuyupi, natutupi

Column – kulumna, haligi

Combo, combo class, Combination – kombo; klaseng kombo; kumbinasyon, pag-iisa, pagkasasama

Comment – komento

Community – komunidad

Component – komponent, bahagi, sangkap

Computer – kompyuter

Consider – pagnilay-nilayin

Container – lalagyan

Content, content scaling – nilalaman. nilalaman na tumutugon, tumutugong nilalaman

Controller – kontroler

Convert – palitan, isalin

Contact – kontak

Convention – kumbensyon

Conversion – kombersyon, palitan

Copy – kopya, kopyahin

Copyright – kopirayt

CTA, Call To Action – tawag sa aksyon

Curve – kurba, kurbada

Custom, custom class – kustom, pasadya; klaseng kustom

Customize – ipasadya, papasadya

Dash – gitling

Data – datos

Deciscion making tree – punong pag-de-desisyon

Decoupling – paghiwalay

Deep Stack – salansang malalim

Default – pasimula, pauna, sadya, nakasadya

Designer – lugar ng paggawa ng website sa Webflow

Detail – detalye

Develop, Developer –  dibelop; dibeloper, taga-develop; gumagawa ng website o anumang didyital

Device – aparato

Digital – didyital, teklado

Direction – direksyon, gawi, pamamahala

Div – dib, dibisyon, pagbabahagi, pagpaparte, hati

Divide – hatiin

Documentation, Docs – dokumentasyon, mga kasulatan

Download – kopyahin mula sa internet papunta sa  kompyuter ng gumagamit

Drawback – disbentaha

Dropdown – listahan na pababa

Duplicate – pagdoble

Element – paunahing sangkap, bahagi

English – Ingles

Error – pagkakamali, kamalian, mali

Explore – saliksikin, siyasatin

Extend, extended, extension – lawigin, pahabain; pinalawig, pinahaba; palawig, pagpapahaba, ekstensiyon

Factor – salik

Feature – katangian

Feedback – katugunan

Flexible, flexibility – madaling ibagay, naibabagay, kakayahang umangkop; kadaling pagbabagay; pagbabagay

Fluid Responsive, fluid scaling – Malikidong Tumutugon; pagtugon ng disenyo sa anumang sukat ng proyekto

Fluid Scaling Tool –  instrumento para sa malikidong pagtugon ng mga sukat.

Folder – polder, karpeta

Font – Estilo ng titik

Font-size – Sukat o laki ng titik

Footer – paanan

Form – pormularyo

Formal – pormal

Friendly – angkop

Gap – puwang

General-to-specific – pangkalahatang-paespesipiko

Global, Globally – global, pandaigdigan; sa buong proyekto, website, o mundo

Global class – pangkabuoan na klase

Graphic – malarawan, larawan

Grid – parilya

Header – ulunan

Heading – pamagat

Height – tangkad, taas

Horizontal – pahalang, pahiga

Hybrid – magkahalo

Identifier – pangtiyak, pangkakakilanlan, pagtitiyak

Index – indise

Information – kaalaman, impormasyon

Input – lalagyanan ng impormasyong ipapasa

Instance – instansiya

Interactive – interaktibo

Intro – panimula

Invest, investment – puhunahin; puhunan

Item – aytem, bagay, gamit

Keyword – susing-salita, pangunahing-salita

Launch – lunsad, ilunsad, paglunsad

Layer – leyer, latag, patong

Layout – latag, pagkakalatag, kaayusan

Lean – balingkinitan, payat, salat

Level – antas

Library – aklatan, librerya

List – listahan, tala, talaan

Load – karga

Lock – kandado

Logical – lohikal

Magic – mahika

Main – pangunahin

Maintain, maintenance – panatilihin; pagpapanatili

Management – pamamahala

Margin – palugit palabas, mardyin

Master – maestro

Match, matching – tugma, katugma

Math, mathematics – matematika

Max-width – sagad na lapad

Maximum – pinakamarami

Meeting – pagpupulong

Merkado – nagmemerkado, tagamerkado

Method – pamaraan

Migrate – paglipat, pagpalit

Milestone – milyahe

Mindset – kaisipan

Mobile – telepono

Multiple – Nahahati ang numero batay sa isang numero; batay sa bilang

Multiply – paramihin, multiplikahin

Name – pangalan, ngalan

Naming convention – kumbensyon sa pagpapangalan

Native – natibo

Navigate, Navigator – maglayag; nabigador

Nested – nakapugat; nakalagay na bagay

Normal – karaniwan

Nuance – pananarinari

Official – opisyal

One-off – pang-isahan, pang-isahang

Organization – pagkakaayos, pagkakabuo

Output – kalabasan

Overview – pangkalahatang-ideya

Padding – palugit paloob

Panel – panig

Paragraph – talata

Parent – magulang; sumasakop na elemento

Paste – idikit

Page – pahina

Platform – plataporma

Preferences – pagtatangi

Prefix – unlapi

Process – proseso

Proffesional, pro – propesyonal

Project – proyekto

Property, CSS property – katangian; katangiang CSS

Publish, published – ipalathala; inilathala

Relative – relatibo, kaugnay

Release – release

Remove – pag-alis

Reorder – muling pagsasaayos

Resolution – resolusyon

Result – resulta

Rewrite – isinulat muli

Root element – pinakauna na elemento

Row – hilera

Safe – maingat, ligtas

Satisfy – pawiin

Save – salba

Savings – mga natitipid

Shared – sinasaluhan

Scale – paglaki, paglawak

Scalable – madaling mapalawak

Scaling – pagpapalaki at pagliliit, pagsusukat

Scannability – kadaliang-pagbasa

Screen – iskrin

Scroll, scrolling – iskrol, pagiskrol

Section – seksyon; pahalang na bahagi ng website

Semantic – semantiko, palasurian

Series – serye

Set, Sets, Setting – takda; tinatakda, nagtatakda, nilalapat; pagkakatakda

Shorthand – takigrapya

Siblings – magkapatid

Site – sayt

SItemap – mapa ng websayt

Size – laki, sukat

Snippet – piraso

Space, Spacing – espasyo; pagiispasyo

Spacing class – kalseng pang-ispasyo

Spacing block – pangiispasyong bloke

Spacing wrapper – pangiispasyong pambalot

Special – espesyal

Specificity, CSS Specificity – especificidad, pagtitiyak; Especificidad ng CSS, Pagtutukoy sa masusunod na estilo ng CSS

Stacking, Stacked – pagsasalansan; nakasalansan, pinagpatong

Starter, starter project – pasimula, pasimulang; proyektong panimula

Straigthforward – prangko

Strategy – estratehiya, diskarte

String – hanay

Style – istilo

Style guide – istilong gabay

Style sheet – pilas ng istilo

Style system – sistema ng pag-istilo

System – sistema. isang pangkat ng magkakaugnay na mga elemento na pinag-isang kabuuan

Switch – suwits

Table – tablo

Tablet – tableta

Tags – pananda

Target – asintahan, patamaan, pamantayan

Team – koponan

Technique – teknik

Term – termino

Testimonial – parangal

Text – teksto, mga salita

Texture – yari

Theory – teorya

Title – pamagat, titulo

Tool – kagamitan, gamit, instrumento, kasangkapan

Topic – paksa

Traditional – tradisyunal

Trend – pagkahilig

Typography – tipograpiya, palalimbagan

Underscore – salungguhitan; guhit na pailalim; “_”

Unique – kakaiba, walang katulad, tangi

Unified – pinag-isang

Unit – yunit; batayang sukat

Update – karagdagang pagbabago, pinabago, pinagbago

Upgrade – pagtaas

Use case – kagamitang-kaso

User – gumagamit

Utility, utility class – utilidad, palingkuran, kagamitan; klaseng utility, kagamitang klase

Value – halaga

Variable, Variant, variation – baryante; baryasyon

Version, V1, V2… – bersyon. Pananda sa bagay na may kakauting o maraming pagbabago batay sa sinundan na anyo

Vertical – bertikal, patayo

Video – bidyo

View – tanaw

Viewport – nakikitang lugar ng gumagamit ng websayt

Virtual – birtwal, teklado

Virtual folders – tekladong karpeta

Visibility – pagiging tanaw

Visual – biswal

Visualization – paggunita

Web accessibility – Nangangahulugan na ang mga website, mga kagamitan, at teknolohiya ay idinisenyo at binuo upang magamit din ng mga taong may kapansanan.

Webflow University – Unibersidad ng Webflow

Website – websayt

Weight – timbang, bigat

Width – lapad, luwang

Workflow – daloy ng trabaho

Wrapper – pambalot

Zoom – palakihin, paglaki, paglapit

Susunod

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Reset
HTML font size
px
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
px values
rem values
2px
=
0.125rem

Closest to Client-First values

2px
=
0.125rem

Neighboring values

2px
=
0.125rem